Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid.

Privacyverklaring Zorgboerderij de Mekkerbek

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juni 2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Zorgboerderij de Mekkerbek, KvK 71309950
Oordeel-Heikant 1, 5111 PC Baarle-Nassau, 013-5078142, info@mekkerbek.nl
Functionaris voor de gegevensbescherming ZIN-cliënten Tania Potters:
(tania@zorgboerenzuid.nl, 073 – 6871023).
Functionaris voor de gegevensbescherming PGB-cliënten: Iris van Beekhuizen (irisvanbeekhuizen@mekkerbek.nl, 013- 5078142).

De Mekkerbek verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en Social Media. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
De Mekkerbek verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer
• Kopie identiteitskaart
• Kopie zorgpas
• Beschikking van de cliënt
• Zorgovereenkomst van de cliënt
• Zorginhoudelijke informatie over cliënten zoals zorgplannen, evaluaties, onderzoeksrapporten, rapportages en verslagen
• Medische gegevens
• Inhoud van communicatie
• Beeldmateriaal (indien toestemming)

Doeleinden
De Mekkerbek verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het verstrekken van informatie over de geleverde zorg;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De Mekkerbek hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Waarborgen van de kwaliteit van de geleverde zorg;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan de Mekkerbek persoonsgegevens uitwisselen. De Mekkerbek kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer de Mekkerbek aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Mekkerbek zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Bewaartermijn
De Mekkerbek zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de Mekkerbek zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft de Mekkerbek passende beveiligingsmaatregelen genomen, welke nader staan gespecificeerd in ons beveiligingsbeleid.

Uw rechten
U heeft het recht om de Mekkerbek een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u de Mekkerbek verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Zorgboerderij de Mekkerbek tav Rachel van Beek
Oordeel-Heikant 1 5111 PC Baarle-Nassau, 013-5078142, info@mekkerbek.nl / rachel@mekkerbek.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Mekkerbek laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juni 2021.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op