Algemene voorwaarden

Lees hier de voorwaarden van Zorgonderneming Zorgboerderij de Mekkerbek. Dit is een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ.

Algemene doelstellingen Zorgboerderij de Mekkerbek

 • De Mekkerbek is een leerplek, waar zorg op maat geboden wordt. De zorgvraag en het toekomstperspectief van de cliënt staan centraal.
 • Op de Mekkerbek heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan.
 • Op de Mekkerbek wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de cliënt en het systeem wordt opgesteld.
 • Op de Mekkerbek is de autonomie van de cliënt een belangrijke pijler, waarbij het streven is de zelfstandigheid en de (sociale) zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
 • Op de Mekkerbek wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en wordt oplossingsgericht gewerkt.

Hoe werken wij?

 • Maatwerktrajecten
 • Een gevarieerd team met de juiste professionals
 • Korte lijnen tussen ouders en betrokken professionals
 • Orthopedagoog die alle trajecten monitort
 • Leerzaam en uitdagend programma door o.a. integratie agrarisch bedrijf
 • Samenwerking met- en begeleiding op scholen
 • Inzet Animal Assisted Interventions (AAI)
 • Geen of korte wachtlijsten
 • Snel op- en afschalen indien nodig en/of mogelijk

Privacy en geheimhouding

De informatie die over de deelnemer wordt vastgelegd, heeft enkel betrekking op de uitvoering van de zorg. Deze informatie kan te allen tijde door de deelnemer en ouder(s) / vertegenwoordiger(s) opgevraagd en ingezien worden. De procedure hiervoor staat beschreven in het privacyreglement dat gepubliceerd is op onze website.
Wanneer wij documenten versturen (zoals een zorgleefplan of evaluatie), maken wij gebruik van de beveiligde zorgmail. E-mails die vanuit dit emailadres worden verstuurd, zijn beveiligd. Op deze manier kunnen wij veilig persoonlijke informatie mailen. Omdat deze e-mails beveiligd zijn, mogen we met dit emailadres de namen voluit schrijven.

Risico’s

Aansprakelijkheid
 • De deelnemer dient W.A. verzekerd te zijn. Zorgboerderij de Mekkerbek heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Mocht een deelnemer schade toebrengen aan een eigendom van andere deelnemers, begeleiding of van de Zorgboerderij, wordt er aanspraak gedaan op de W.A. verzekering van de deelnemer.
 • Zorgboerderij de Mekkerbek is niet aansprakelijk voor het zoek raken van materialen
  die de deelnemer meebrengt naar de Zorgboerderij of eventuele schade aan de materialen. Gebruik van telefoons / tablets etc. is op eigen risico en hiervoor is Zorgboerderij de Mekkerbek niet aansprakelijk. Alle spullen, kleding en persoonlijke bezittingen mogen door ouders / vertegenwoordigers gelabeld worden.
Gebruik materiaal, gereedschap en apparatuur

Algemene regels m.b.t. het gebruik van materiaal, gereedschap en apparatuur.

 • Voor het werken in de stallen en op het erf is materiaal en gereedschap beschikbaar, zoals een schep, bezem, hark, snoeischaar etc. De deelnemer overlegt vooraf met de begeleiding welk gereedschap en materiaal nodig is voor de werkzaamheden en gaat daar zorgvuldig mee om. Na gebruik maakt de deelnemer alles netjes schoon en worden de gebruikte spullen opgeruimd.
 • De ouder(s) / vertegenwoordiger(s) van de deelnemer geven hierbij toestemming dat hun kind werkt met eenvoudig materiaal zoals een schep bezem, hark of snoeischaar.

Van aanmelding tot start zorg

Stap 1: Ouder(s) / vertegenwoordiger(s) neemt/nemen per mail of telefonisch contact met ons op en geeft aan welke hulpvraag er ligt.
Stap 2: Het aanmeldteam plant een kennismaking en rondleiding in.
Stap 3: Wanneer zowel het aanmeldteam als de aanmelder verwacht dat het zorgaanbod passend is,
wordt er een meeloop dag ingepland.
Stap 4: Na de meeloop dag worden er concrete afspraken gemaakt over de start van de zorg.

Proeftermijn

Er geldt een proefperiode van één maand. Wanneer de zorg, geboden door de Zorgboerderij, volgens één van de partijen niet naar wens verloopt, kan de samenwerking gedurende deze maand per direct opgezegd worden. Dit verloopt te allen tijde in overleg met de ouder(s) / vertegenwoordiger(s) van de deelnemer.

Beëindigen zorg

Wanneer de deelnemer de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt gaat de Zorgboerderij hierover, indien mogelijk, in gesprek met de deelnemer en de ouder(s) / vertegenwoordiger(s) en wordt er naar oplossingen gezocht. Indien dit niet voldoende helpt en de zorgen blijven bestaan, kan de Zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg te beëindigen. Indien er een zeer ernstig, eenmalig voorval plaatsvindt, kan de Zorgboerderij zich genoodzaakt voelen om de zorg per direct te beëindigen.

Afwezigheid

 • Begeleiding vanuit Zorgboerderij de Mekkerbek is niet vrijblijvend. Eventuele afwezigheid dient tijdig (indien mogelijk langer dan 48 uur van tevoren) te worden gemeld via info@mekkerbek.nl, 013-5078142 of aan de betrokken begeleiding.
 • Bij herhaaldelijke afwezigheid behoudt Zorgboerderij de Mekkerbek zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten.

Beschikking

 • Begeleiding kan alleen geboden worden indien er een geldige beschikking is.
 • Ouders dienen minimaal acht weken voor het verlopen van de beschikking een nieuwe aanvraag in te dienen bij de verwijzer.
 • Indien de beschikking verlopen is, wordt de zorg (tijdelijk) beëindigd.

Medicatie

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en in beheer houden van medicatie. De begeleiding attendeert de deelnemer op inname van de medicatie.
 • Indien de deelnemer medicatie gebruikt, dient de Zorgboerderij in het bezit te zijn van een recent medicatieoverzicht van de apotheek.

Dossier

Zorgboerderij de Mekkerbek maakt gebruik van een online zorgregistratiesysteem (ONS van Nedap).
Hierin wordt het digitaal dossier bijgehouden, zorgplannen opgenomen, dagrapportages
vastgelegd en de aanwezigheidsregistratie gedaan.

Telefoongebruik

 • Deelnemers mogen hun telefoon meenemen om in de pauzes gebruik van te maken. Aan het einde van de pauzes worden de telefoons ingeleverd bij de begeleiding. Telefoons worden in de daarvoor bestemde kluisjes bewaard.
 • Deelnemers mogen geen beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) maken van andere deelnemers en begeleiding.

Communicatie

 • De begeleiding van de Mekkerbek is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar via de mobiele werktelefoons. Tijdens kantooruren is de begeleiding ook te bereiken via het algemene telefoonnummer 013-5078142.
 • De begeleiding van de vrijetijdsbesteding op zaterdag is te bereiken op 06-38164254.
 • De begeleiding van de Mekkerbek is bereikbaar via hun eigen e-mailadressen. Voor algemene vragen kan er contact op worden genomen via: info@mekkerbek.nl. Voor vragen die gaan over de administratie kan er contact opgenomen worden met: administratie@mekkerbek.nl.
 • Vier keer per jaar wordt er naar alle ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) een nieuwbrief verstuurd met daarin o.a. de laatste ontwikkelingen van de Mekkerbek.

Procedure agressie

Zie protocol “Omgang agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen”.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zorgboerderij de Mekkerbek heeft een meldplicht. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid zijn wij genoodzaakt om hiervan een melding te maken bij Veilig Thuis.

Rookbeleid

Zorgboerderij de Mekkerbek is sinds 1 januari 2020 rookvrij. Dit geldt voor alle deelnemers, begeleiders en bezoekers. Op deze manier willen wij bijdragen aan een rookvrije generatie.

Met het ondertekenen van het zorgplan, tekent u tevens voor akkoord voor zowel de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorgverlening SZZ als de Voorwaarden Zorgboerderij de Mekkerbek.

Huisregels Mekkerbek

 1. We luisteren naar elkaar.
 2. We gaan op respectvolle wijze om met elkaar en met de dieren.
 3. We houden rekening met elkaar.
 4. We gaan op een verantwoorde wijze met alle spullen van de Mekkerbek en spullen van andere deelnemers om.
 5. Iedereen helpt mee aan de verzorging van de dieren of andere werkzaamheden op de Mekkerbek.
 6. Iedereen ruimt zijn/haar eigen spullen op en ook de spullen van de Mekkerbek waarmee je hebt gewerkt of hebt gespeeld.
 7. We maken afspraken met elkaar en houden ons hieraan.
 8. We letten op ons taalgebruik.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op